Algemene Voorwaarden

algemene voorwaardenAlgemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Hulpverlening bij Evenementen (hierna te noemen SHE) en een opdrachtgever.

Artikel 2 Definities

2.1 Stichting Hulpverlening bij Evenementen opererend onder de naam ‘Stichting Hulpverlening bij Evenementen’ en ‘SHE’ is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 1116622

2.2 Opdrachtgever: Individu of een rechtspersoon die met SHE een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met SHE waarvoor SHE derden dient te betrekken.

3.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze  algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing

3.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent één of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Offertes en totstandkoming overeenkomst

4.1.1 De overeenkomst tussen SHE en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een orderbevestiging of opdrachtbrief. Tevens kan een email met een opdrachtbevestiging alszodanig worden beschouwd.

4.1.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijdsduur die staat vermeld in de orderbevestiging, opdrachtbrief of opdrachtmail.

4.2 Alle offertes van SHE zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enige recht worden ontleend indien een product of dienst waarop de offerte betrekking heeft in tussentijd niet meer beschikbaar is.

4.3 SHE kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.4 De in offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, parkeer- en verblijf,-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht SHE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.6 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4.7 Offertes voor evenementendienstverlening zijn automatisch ‘onder voorbehoud van beschikbaarheid van vrijwilligers/personeel’. Indien een offerte een definitieve opdracht is,  bevestigd door SHE, vervalt dit voorbehoud, tenzij de tijd tussen de opdrachtverlening en de opdrachtuitvoering minder is dan 14 dagen.

4.8 Offertes zijn automatisch 30 dagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte.

Artikel 5 Annulering

5.1 Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden. Email bevestigd met een ontvangstbevestiging is daar onder inbegrepen.

5.2 Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de afgesproekn datum worden er geen annuleringkosten in rekening gebracht.

5.3 Bij annulering tussen de 30 en de 21 dagen voor aanvang van de afgesproken datum wordt 40% van de in opdracht genoemde prijs in rekening gebracht.

5.4 Bij annulering tussen de 21 en de 14 dagen voor aanvang van de afgesproken datum wordt 70% van de in opdracht genoemde prijs in rekening gebracht.

5.5  Bij annulering tussen de 14 en de de afgesproken datum wordt 100% van de in opdracht genoemde prijs in rekening gebracht.

5.6.1 Het genoemde n artikel 5.3 t/m 5.5 is niet van toepassing indien er sprake is van overmacht het welk door de opdrachtgever niet beïnvloedbaar is. Dit laatste ter beoordeling van SHE.

5.6.2 Kosten die feitelijk gemaakt zijn, dan wel die gemaakt dienen  te worden als gevolg van de annulering en in relatie staan met  de annulering zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 6 Betaling

6.1 De betaling van de factuur dient bijgeschreven te zijn binnen 30 dagen na facturering op het door SHE aangegeven rekeningnummer.

6.2 Heeft na het betalingstermijn als genoemd in 6.1 geen betaling plaats gevonden dan is de opdrachtgever in gebreke gebleven zonder dat hiertoe door SHE een schriftelijke in gebreke stelling noodzakelijk is.

6.3 Indien na de in artikel 6.1 genoemde betalingstermijn geen betaling heeft plaats gevonden is de wettelijke rente verschuldigd alsmede de buiten gerechtelijke invorderingskosten, een en ander conform de wetgeving.

6.4 Bij het achterwege blijven van een betaling staat het de stichting vrij de vordering uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel de gerechtelijk als buiten gerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds begrepen de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijven.

Artikel 7 Uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

7.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, diensten of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dat nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever SHE schriftelijk in gebreke te stellen. SHE dient daarbij wel een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

7.2 SHE, dan wel medewerkers van SHE zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op  grond van de op dat moment bekende stand van  de wetenschap.

7.3 SHE heeft het recht om bepaalde zaken en diensten uit te laten voeren door derden.

7.4 SHE is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde afzonderlijk te factureren.

7.5 SHE is bevoegd, zonder toestemming vooraf van de opdrachtgever, de prijs van de overeenkomst te verhogen als zij hier op wettelijke gronden toe gedwongen is.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Zolang de opdrachtgever de factuur voor de geleverde goederen niet heeft voldaan blijven de geleverde goederen eigendom van SHE.

8.2 Indien en/of zolang SHE eigenaar is van de geleverde goederen, zal opdrachtgever SHE onmiddellijk inlichten wanneer deze goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of andersziens aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal opdrachtgever op eerste verzoek van SHE mededelen waar de goederen waarvan SHE eigenaar is zich bevinden. Bij beslag, (voorlopig) surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever de beslaglegende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de eigendomsrechten van SHE. Opdrachtgever staat ervoor in, dat het beslag op de goederen waarvan SHE eigenaar is onverwijld wordt opgeheven.

Artikel 9 Overmacht

9.1 SHE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien daartoe gehinderd wordt als gevolg van en omstandigheid die is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SHE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SHE niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstaking van de medewerkers van SHE of van derden daaronder begrepen. SHE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakomen van de overeenkomst verhinderd, intreedt nadat SHE zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3 SHE kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.4 Voor zoveel SHE ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichting uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SHE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden dit factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtgever vrijwaart SHE en zijn medewerkers voor alle aanspraken van derden met betrekking tot directe en/of indirecte schade die het gevolg is van door SHE en/of leverancier ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden verrichte werkzaamheden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van SHE.

10.2 Indien SHE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SHE beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.3 De aansprakelijkheid van SHE is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing, ook indien er aan de verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

11.2 De rechter in de vestigingsplaats van SHE is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

11.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil  in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12  Vindplaats en wijziging voorwaarden

12.1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

12.2 Indien de voorwaarden worden vertaald naar een andere tal is de Nederlandse tekst steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

algemene voorwaarden